Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

odkrycia
odkrycia
Reposted fromkjn kjn viagdziejestola gdziejestola
odkrycia
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viagdziejestola gdziejestola
2686 8383 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
odkrycia
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna

March 06 2017

5265 35b7

ewatsondaily:

Beauty and the Beast premiere in Los Angeles on March 2nd, 2017  

Reposted fromdrozdzi drozdzi
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
odkrycia
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
odkrycia
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola

March 05 2017

odkrycia
9357 5a91
odkrycia
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viagdziejestola gdziejestola
odkrycia
3170 40b9
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
odkrycia
7137 dab5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
odkrycia
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss vialaluna laluna
odkrycia
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialaluna laluna
odkrycia
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane
odkrycia
0092 e079 500
Reposted fromhomczi homczi viasatyrlane satyrlane
odkrycia
Reposted fromrapsodia rapsodia viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl